• Thứ Tư 12/1/2022 & 19/1/2022 từ 8:00PM – 9:00PM  – Cách hướng dẫn “Nuôi dưỡng Tân Tín Hữu theo Sách Tin Lành Giăng” { Xin bấm vào link dưới đây đễ ghi danh }:
    https://forms.gle/ERnW371ifDNipSUbA