Thước Đo Sự Sa Sút

by admin

Thước Đo Sa Sút Hê-bơ-rơ 10:19-25 “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.” (Khải-huyền 2:5 a) Câu gốc: Câu hỏi suy gẫm: Những dấu hiệu nào cho thấy sự sa sút của một đời sống tâm linh? Những nguyên nhân […]

English Tiếng Việt