Giờ – Time: Chúa nhật – Sunday

Trường Chúa nhật – Sunday School

10:00 am – Trường Chúa nhật (Tiếng Việt) – Vietnamese Sunday School

11:15 am – Trường Chúa nhật (Tiếng Anh) – English Sunday School

Thờ Phượng – Worship Services

10:00 am – Thờ Phượng Tiếng Anh – English Worship Service

11:15 am – Thờ phượng Tiếng Việt – Vietnamese Worship Service

3:30 pm – Thờ Phượng Tiếng Pháp – French (Ivory Coastal) Worship Service & Sunday School

Địa điểm – Location

1907 S. Dairy Ashford Rd.

Houston, Texas 77077