Beliefs – Niềm tin

God does exist. There is only one God, in fact — and He is the Creator of everything.

Đức Chúa Trời hiện hữu. Chỉ có độc nhất một Đức Chúa Trời, trên thực tế – và Ngài là Đấng Sáng Tạo của mọi sự.

We’re made in His image, which means we’re like Him in many ways, except that He’s God and we’re not. He’s loving and just and desires a relationship with us. As individuals with free will, we have the freedom to respond to the relationship God’s initiated with us, or not.

Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Ngài, có nghĩa là chúng ta giống như Ngài theo nhiều cách, ngoại trừ Ngài là Đức Chúa Trời và chúng ta không phải vậy. Ngài là Đấng yêu thương và công bình và mong muốn có một mối quan hệ với chúng ta. Mỗi cá nhân có ý chí tự do, chúng ta có quyền tự do đáp lại hoặc không đáp lại mối quan hệ mà Thiên Chúa đã bắt đầu với chúng ta.

We’re free to choose to live outside the realm of the life God has for us as it’s explained in the Bible. Put another way, many choices we make either move us closer to God or further away from Him. Making even seemingly small decisions that separate us from God is called sin. We all do it, and we’ll continue to do so. And, even then, God will love us and passionately pursue us.

Chúng ta được tự do lựa chọn để sống ngoài lĩnh vực của đời sống mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta như đã được giải thích trong Kinh thánh. Nói một cách khác, nhiều sự lựa chọn của chúng ta hoặc đưa chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hoặc làm cho chúng ta xa cách Ngài hơn. Làm những quyết định dường như nhỏ nhoi đôi khi đã tách rời chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời gọi là tội lỗi. Mọi chúng ta đều làm điều này, và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và tìm kiếm chúng ta.

God loves us so much, in fact, that He came to the world, Jesus, to die so the rest of us could live. The cost of sin was separation from God—spiritual death—until Jesus came and His death paid everyone’s debt. That’s serious love. Because of that serious, perfect love, this gift from God is waiting for anyone who wants to receive it. This is called Grace. God gives grace freely and abundantly.

Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất nhiều, trên thực tế, Ngài phải xuống thế là Chúa Jêsus đế chết, để cho chúng ta được sống. Giá phải trả của tội lỗi tách rời khỏi Đức Chúa Trời – chết tâm linh – cho đến khi Chúa Jêsus đến và sự chết của Ngài trả hết nợ của mọi người. Đó là tình yêu cao trọng. Bởi vì tình yêu cao trong trọn vẹn đó, món quà này từ Đức Chúa Trời đang chờ đón bất cứ ai muốn nhận. Đây được gọi là ân điển. Đức Chúa Trời ban cho một cách nhưng không và dư dật

As for us, we need only to decide whether or not to believe and receive these truths. If we decide to believe it, we have available to us a new, full life that can start now and never stop. And it’s OK to have a lot of questions along the way. Although God reveals things to us (including what He’s revealed about Himself in the Bible), He remains mysterious and wonderful.

Đối với chúng ta, chúng ta chỉ cần quyết định tin hoặc không tin và nhận những lẽ thật này. Nếu chúng ta quyết định tin nhận lẽ thật này, chúng ta đã có sẵn một đời sống mới tốt lành, có thể bắt đầu ngay bây giờ và mãi mãi. Và đương nhiên, sẽ có thể chúng ta sẽ có rất nhiều thắc mắc trong đời. Mặc dù Đức Chúa Trời tỏ bày cho chúng ta nhiều điều (kể cả những gì Ngài đã tiết lộ về chính Ngài trong Kinh thánh), Ngài vẫn bí ẩn và diệu kỳ.

 

West Houston Vietnamese Baptist Church’s beliefs are the same as those contained in the Baptist Faith and Message

Niềm tin của Hội thánh Báp-tít Việt Nam – West Houston cũng đồng nhất trong Tuyên Ngôn của Người Báp-tít