Hội Thánh Báp-tít Việt Nam – West Houston Vietnamese Baptist Church

1907 S. Dairy Ashford Rd,

Houston, Texas 77077

Thờ Phượng – Services

English – Tiếng Anh: 10:00 am

Tiếng Việt – Vietnamese: 11:15 am

Tiếng Pháp – French (Ivory Coastal): 3:30 pm