Meet Our Staff

Pastor Chris Sok

Chris Sok

English Pastor
Pastor Eugene Tano

Eugene Tano

Glory To Christ - Pastor (French Language Ministry)
TD Duc La

Đức La

TRUYỀN ĐẠO
William Dang

William (Nhơn) Đặng – Thờ Phượng – Worship Ministry

Dan Hoang Operation

Dan (Thành) Hoàng – Phục Vụ – Operation Ministry