Posts from June 2023

110 of 32 items

All Religions Are Not the Same

by admin
5-minute apologetics for today

Some people claim that all religions are essentially the same and only superficially different. The truth is, all religions are essentially different and only superficially the same. Some say all religions are similar because they all teach ethics. The truth is that the other world religions fundamentally seek to help bad people become better by […]

Đào tạo môn đồ (Môn đồ hóa) theo Đấng Christ là gì?

by admin
Q&A

Theo định nghĩa, môn đồ là một người bước theo, người đảm trách và giúp truyền bá giáo lý cho người khác. Một môn đồ theo Đấng Christ là một người đảm trách và giúp đỡ trong việc truyền bá tin lành về Chúa Giê-su Christ. Đào tạo môn đồ theo Đấng Christ là quá […]

False Doctrine

by admin
5-minute apologetics for today

hose who doubt that Christ is set against false doctrine should peruse Revelation 2–3, where we read Christ’s words to the seven churches of Asia Minor. In these chapters, Christ chastises those who tolerate false doctrine and commends those who take a stand against it. For example, Christ commends the church at Ephesus because it […]

Làm sao để trở thành con của Chúa?

by admin
Q&A

“Nhưng hễ ai tin nhận Ngài [Chúa Giê-xu], tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12). “Các ngươi phải được tái sinh” Khi Ni-cô-đem, một vị lãnh đạo tôn giáo, đến cùng Ngài, Chúa Giê-xu không trực tiếp cam đoan về nước […]

Christians Can Be Deceived

by admin
5-minute apologetics for today

Truth, reason, and clear thinking are important because Christians can be doctrinally deceived—that is, they can succumb to false doctrine. Ezekiel 34:1-7 clearly affirms that God’s sheep can be abused and led astray by wicked shepherds. Moreover, Jesus warned His followers to beware of false prophets who may appear to be good on the outside […]

Reasonable Faith

by admin
5-minute apologetics for today

Some philosophy can help establish the truth of Christianity. For example, here are some philosophical arguments for the existence of God: The cosmological argument. Every effect must have an adequate cause. The universe is an effect. Reason demands that whatever caused the universe must be greater than the universe. That cause is God—who Himself is […]

Isaiah 1-39

by admin
The book of Isaiah

Nhóm nhỏ cầu nguyện mỗi ngày @7:00AM, dựa theo Sách Tiên Tri Ê-sai Daily Prayer group, every day @7:00AM, study the book of Isaiah Video Isaiah 1-39 [Tóm lược Sách Tiên Tri Ê-sai] The book of Isaiah is filled with sobering accounts of Israel’s sin and rebellion and warnings of their coming judgement. But along […]

SỨ MẠNG HỘI THÁNH

by admin
Sứ Mạng Hội Thánh

TÔN CAO CHÚA GIÊ-XU CHRIST – Exalt Jesus Christ TRANG BỊ THÁNH ĐỒ    – Equip the Saints TRUYỀN GIÁO NGƯỜI LẠC MẤT – Evangelize the Lost