Posts from August 2023

5 Items

SỰ CẦU THAY

by admin
huong dan hoc kinh thanh

I. Giới thiệuA. Sự cầu nguyện là quan trọng vì Đức Chúa Giê-su đã làm gương Lời cầu nguyện riêng, Mác 1:35; Lu-ca 3:21; 6:12; 9:29; 22:29-46 Dẹp sạch đền thờ, Ma-thi-ơ 21:13; Mác 11:17; Lu-ca 19:46 Lời cầu nguyện mẫu, Ma-thi-ơ 6:5-13; Lu-ca 11:2-4B. Cầu nguyện là thực hiện hành động thấy được về […]

Bài #12 Đấng Công Chính (Đức Giê-hô-va vạn quân)

by admin
BAI 12

Giê-rê-mi 50 (BDM) Giê-rê-mi 50. Bạn sẽ tóm tắt chương này như thế nào? Bạn thấy cảm xúc gì trong chương này? Chúng ta học được gì về Đức Chúa Trời từ chương này? Chúng ta học gì về Ba-by-lôn? Điều gì đã từng xảy ra với Ba-by-lôn? Có phải Babylon đã biến mất mãi […]

Bài #11 Đấng Tin Cậy

by admin
BAI 11

Giê-rê-mi 42 (BDM) Giê-rê-mi 42:6. Hãy tập trung vào một câu trong tuần này. Chúng ta học được gì về việc theo Chúa từ câu này? Hãy tìm từ những bản Kinh Thánh khác nhau cụm từ “để được phúc lành”. Bạn tìm thấy gì? Đồng ý hay không đồng ý: chúng ta luôn có […]

Bài #10 CHÚA PHÁN [Giê-hô-gia- kim đốt cuộn sách của Giê-rê-mi]

by admin
bai 10

  Giê-rê-mi 36 Jeremiah 36. Bạn đã đọc chương 36 này chưa? Xin tóm lược đoạn này? Bối cảnh. Đây là năm nào? Chúng ta đang ở đâu trong câu chuyện của Kinh Thánh? Điều gì đã xảy ra? Điều gì vẫn còn đến? Chúng ta học được gì về Đức Chúa Trời trong chương […]