Posts from September 2023

5 Items

Mở Rộng Vương Quốc CHÚA – Kingdom of GOD March On

by admin
huong dan hoc kinh thanh

Mở Rộng Vương Quốc CHÚA – Kingdom of GOD March On Mác – Mark 1:35-39 Ý chính: Cuộc đời của Chúa Giêsu minh họa sự phát triển của vương quốc Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, & Rao giảng . Main idea: Jesus’ life illustrates the advancement of God’s kingdom through prayer, & proclamation A: […]

Read Mark 3 – Multiple Choice Questions

by admin
The Lord Prayer

Full Name: ________________________            Last date to turn-in: 09/17/2023 Read Mark 3 – Multiple Choices Circle or check mark the best answer for each quesstion Q1. “And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand. And they watched him, whether he would heal him on the sabbath […]

Câu hỏi trắc nghiệm: Tin Lành Mác chương 3 (BDM)

by admin
The Lord Prayer

Họ và tên: _____________   Hạn chót nộp: 17/9/2023 WHVBC Tin Lành Mác chương 3 (BDM)  Câu hỏi trắc nghiệm Khoanh tròn câu trả lời chính xác nhất cho mỗi câu hỏi Câu hỏi 1. “Đức Giê-su đi vào hội đường, gặp một người bị teo tay. 2 Họ theo dõi xem Ngài có chữa lành […]

Gospel Mark chapter 1 – Sunday School Lesson 1&2 – Multiple choices

by admin
The Lord Prayer

Gospel Mark chapter 1 – Sunday School Lesson 1&2 – Multiple choices Name: ________________________                 Due Date: 9/10/2023 Q1. How does the book of Mark begin? (Mark 1:2–3) A. With the genealogy of Christ B. With the story of Christ’s birth C. With a prophecy about Christ’s coming D. None of the above Q2. Who is […]

Bài trắc nghiệm: Mác 1 (TCN Bài 1 & 2)

by admin
The Lord Prayer

Bài trắc nghiệm: Mác 1 (TCN Bài 1 & 2) Họ và Tên: _________________________ Ngày nộp: 10/9/2023 C1. Sách Mác bắt đầu như thế nào? (Mác 1:2–3) A. Với gia phả của Đấng Christ B. Với câu chuyện Chúa giáng sinh C. Với lời tiên tri về sự đến của Đấng Christ D. Không có […]