Mở Rộng Vương Quốc CHÚA – Kingdom of GOD March On

Mác – Mark 1:35-39

Ý chính: Cuộc đời của Chúa Giêsu minh họa sự phát triển của vương quốc Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, & Rao giảng .

Main idea: Jesus’ life illustrates the advancement of God’s kingdom through prayer, & proclamation

A:  Những câu hỏi gợi ý đơn giản & áp dụng – Basic questions & applications]

Một số câu hỏi có thể dùng khi thảo luận trong đoạn Kinh Thánh Chọn những câu phù hợp cho nhóm mình (Xin liên lạc với mục sư… nếu cần câu trả lời chung)… Few question can be used for discussion… Choose the question to fit the need of the group (Let pastor know if you need the answer key)

  1. Tóm lược những điểm chính của bài giảng – Summary keys point of the pastor’s message

1. Lời cầu nguyện cá nhân khác với lời cầu nguyện tập thể như thế nào? Việc cầu nguyện cá nhân tốt hơn như thế nào qua tỉnh nguyện một mình ? How is individual prayer different from corporate prayer? How is individual prayer intensified by isolation?

2. Thời gian nào là tốt nhất để bạn dành thời gian cầu nguyện hết lòng: sáng sớm, ban ngày hay buổi tối? What is the best time for you to spend time in intense prayer: early in the morning, during the day, or in the evening?

3. Nếu bạn đang bị áp lực và không có đủ thời gian để (1) ngủ đủ giấc, (2) dành đủ thời gian để cầu nguyện và (3) dành đủ thời gian để làm tốt công việc, bạn có thể thỏa thuận trường hợp nào? If you are under pressure, and there is not sufficient time to (1) get enough sleep, (2) spend enough time in prayer, and (3) take enough time to do a job well, which of these are you likely to compromise?

4. Có phải người ta vẫn đến nhà thờ để mong nhận được phước lành mà không ăn năn hối lỗi? Họ hy vọng nhận được những phước lành nào? Do people still come to church wanting blessings without repentance? What blessings are they hoping to receive?

5. Điều gì tạo nên “giảng đạo” ngoài những gì một mục sư làm vào sáng Chúa nhật? Có loại “giảng đạo” nào mà bất cứ người nam hay người nữ Cơ Đốc nào cũng có thể và nên làm không? What constitutes “preaching” besides what a pastor does on Sunday mornings? Is there a kind of “preaching” that any Christian man or woman can and should do?

6. Những loại người nào ngày nay bị xa lánh giống như cách người ta tránh xa những người phung thời Chúa Giê-su? Làm thế nào chúng ta có thể đưa tay ra và chạm vào những người như vậy? What kinds of people are shunned today in a way that approaches how lepers were avoided in Jesus’ day? How might we reach out and touch such people?

7. Nên hỏi Chúa Giê-su như thế nào: “Nếu Ngài sẵn lòng . . .” (1:40) khác với cách hỏi Ngài: “Nếu Ngài có thể làm được điều gì . . .” (9:22)? How is asking Jesus, “If You are willing . . .” (1:40) different from asking Him, “If You can do anything . . .” (9:22)?

Bạn áp dụng thực hành một cách thực tế bài học như thế nào cho đời sống mình trong tuần tới hoặc cho những tháng năm sắp tới để có thể phúc lợi cho cá nhân, gia đình, và hội thánh West Houston VBC

How you realistically apply the lesson to your life in the coming week or the years ahead to benefit individuals, families, and the West Houston VBC Congregation

*** Mác Mark 1:35

Vừa mờ sáng Ngài dậy sớm, đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. (BDM)

Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up,

B. Học Thuộc Lòng – Memorize: *** Mác Mark 1:35