Họ và tên: _____________   Hạn chót nộp: 17/9/2023

WHVBC

Tin Lành Mác chương 3 (BDM)

 Câu hỏi trắc nghiệm

Khoanh tròn câu trả lời chính xác nhất cho mỗi câu hỏi

Câu hỏi 1. “Đức Giê-su đi vào hội đường, gặp một người bị teo tay. 2 Họ theo dõi xem Ngài có chữa lành cho người đó trong ngày Sa-bát không để tố cáo Ngài.” Chúa Giê-su nói gì với người Pha-ri-si? (Mác 3:4)

A. “Ai trong các ông, nếu con bê của mình rơi xuống hố vào ngày Sabát, lại không kéo nó lên?

B.  “Trong ngày Sa-bát nên làm điều thiện hay điều ác? Cứu người hay giết người?”

C. “Nòi rắn lục! Có lòng cứng cỏi! Ngươi không thương xót anh ngươi này sao?

D. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 2. “Ngài nhìn mọi người quanh mình, lòng tức giận và buồn phiền ________, Ngài bảo người teo tay: “Hãy duỗi tay ra.” Người duỗi ra, thì tay được lành lặn “(Mác 3:5)

A. Sự quá nhẫn tâm của họ

B. Bóng tối của tâm trí họ

C. Tinh thần hèn hạ của họ

D. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 3. “Đức Giê-su lên núi…” Đấng Christ làm gì ở đó? (Mác 3:13)

A. Ngài cầu nguyện

B. Ngài cho đám đông ăn

C. Ngài giảng dạy và chữa lành cho dân chúng

D. Tất cả những điều trên

E. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 4. Hai biệt danh được đặt cho anh em Gia-cơ và Giăng là gì? (Mác 3:17)

A. Các con trai của Xê-bê-đê và các con trai của An-phê

B. Các con trai của Xê-bê-đê và các con trai của Hy vọng

C. Các con trai của Xê-bê-đê và các con trai của Ân-điển

D. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 5. Mười hai môn đệ là ai? (Mác 3:16)

A. Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, An-rê, Phi-líp, Ba-thê-lô-mê-ô, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Mác con An-phê , Lu-ca, Si-môn người Ca-na-an và Giu-đa Ich-ca-ri-ốt

B. Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, An-rê, Phi-líp, Ba-thê-lô-mê-ô, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con An-phê , Mác, Si-môn người Ca-na-an, và Giu-đa Ich-ca-ri-ốt

C. Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, An-rê, Phi-líp, Ba-thê-lô-mê-ô, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con An-phê , Tha-đê, Si-môn người Ca-na-an, và Giu-đa Ich-ca-ri-ốt

D. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 6. “Nhưng các chuyên gia kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến lại nói: “Ông ấy bị quỷ Bê-ên-xê-bun ám và cậy trùm quỷ mà trừ quỷ.”” Câu trả lời của Đấng Christ là gì? (Mác 3:23–27)

A. “Chỉ những người bị quỷ ám mới có thể đưa ra những lời khẳng định hôi thối như vậy”

B. ” một nhà tự chia rẽ thì sẽ không đứng vững được. “

C. ” Các ông tưởng mình khôn ngoan trong lời tuyên bố sao? Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian này để phơi bày sự điên rồ của những người khôn ngoan”

D. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 7. ” Không ai có thể vào nhà một người mạnh để cướp của mà không _________; phải trói rồi mới cướp được..” (Mác 3:27)

A. Trói người mạnh trước

B. Tập hợp những người mạnh mẽ về phe mình

C. Đánh phủ đầu “người mạnh này” một cách bất ngờ

D. Tất cả những điều trên

E. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 8. Theo Chúa Giê-su Christ, tội không thể tha thứ là gì? (Mác 3:29)

A. Tự tử

B. Từ chối kêu cầu danh Chúa

C. Phạm thượng chống Đức Thánh Linh

D. Tất cả những điều trên

E. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 9. Tại sao Đấng Christ dạy dân chúng về tội không thể tha thứ? (Mác 3:29–30)

A. Bởi vì họ hỏi Ngài… tội lỗi tồi tệ nhất là gì

B. Bởi vì họ hỏi liệu Đức Thánh Linh có thực sự tồn tại không

C. Bởi vì họ cho rằng Ngài bị tà linh ám trong khi Ngài thực sự có Đức Thánh Linh

D. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 10. Theo Chúa Giê-su Christ, Vì người nào ___________ đều là anh em, chị em, và mẹ Ta..” Điều gì đặc trưng cho những người mà Ngài coi là “anh, chị, mẹ” của mình? (Mác 3:35)

A. Những người có quan hệ huyết thống với Ngài

B. Những người rao giảng và giảng dạy

C. Những người bố thí cho người nghèo

D. Tất cả những điều trên

E. Không có điều nào ở trên

Câu hỏi 11. Viết xuống câu ghi nhớ trong Bài Học Trường Chúa Nhật Bài 3 “Bị Chất Vấn”.

————————————————————–

————————————————————–

Giải thích ngắn gọn câu ghi nhớ này? —————–

————————————————————–

Câu hỏi 12: Điều có thể áp dụng thực tế cho cá nhân tôi trong tuần này? Ghi điều này xuống giấy (hoặc ghi sổ tay)

————————————————————–

————————————————————–