Nói chưa phải là dạy – Nghe chưa phải là học – Làm mới thực sự là học

Mục tiêu của một nhóm học nhỏ

BA MỤC TIÊU:
Mục tiêu # 1 KHÁM PHÁ
“Chúa Nói Gì?”
Mục tiêu # 2 HIỂU BIẾT
“Điều này nghĩa là gì?”
Mục tiêu # 3 ỨNG DỤNG
“Điều này ảnh hưởng đến đời sống tôi như thế nào?”