Sunday School

110 of 70 items

Mở Rộng Vương Quốc CHÚA – Kingdom of GOD March On

by admin
huong dan hoc kinh thanh

Mở Rộng Vương Quốc CHÚA – Kingdom of GOD March On Mác – Mark 1:35-39 Ý chính: Cuộc đời của Chúa Giêsu minh họa sự phát triển của vương quốc Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, & Rao giảng . Main idea: Jesus’ life illustrates the advancement of God’s kingdom through prayer, & proclamation A: […]

Read Mark 3 – Multiple Choice Questions

by admin
The Lord Prayer

Full Name: ________________________            Last date to turn-in: 09/17/2023 Read Mark 3 – Multiple Choices Circle or check mark the best answer for each quesstion Q1. “And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand. And they watched him, whether he would heal him on the sabbath […]

Câu hỏi trắc nghiệm: Tin Lành Mác chương 3 (BDM)

by admin
The Lord Prayer

Họ và tên: _____________   Hạn chót nộp: 17/9/2023 WHVBC Tin Lành Mác chương 3 (BDM)  Câu hỏi trắc nghiệm Khoanh tròn câu trả lời chính xác nhất cho mỗi câu hỏi Câu hỏi 1. “Đức Giê-su đi vào hội đường, gặp một người bị teo tay. 2 Họ theo dõi xem Ngài có chữa lành […]

Gospel Mark chapter 1 – Sunday School Lesson 1&2 – Multiple choices

by admin
The Lord Prayer

Gospel Mark chapter 1 – Sunday School Lesson 1&2 – Multiple choices Name: ________________________                 Due Date: 9/10/2023 Q1. How does the book of Mark begin? (Mark 1:2–3) A. With the genealogy of Christ B. With the story of Christ’s birth C. With a prophecy about Christ’s coming D. None of the above Q2. Who is […]

Bài trắc nghiệm: Mác 1 (TCN Bài 1 & 2)

by admin
The Lord Prayer

Bài trắc nghiệm: Mác 1 (TCN Bài 1 & 2) Họ và Tên: _________________________ Ngày nộp: 10/9/2023 C1. Sách Mác bắt đầu như thế nào? (Mác 1:2–3) A. Với gia phả của Đấng Christ B. Với câu chuyện Chúa giáng sinh C. Với lời tiên tri về sự đến của Đấng Christ D. Không có […]

SỰ CẦU THAY

by admin
huong dan hoc kinh thanh

I. Giới thiệuA. Sự cầu nguyện là quan trọng vì Đức Chúa Giê-su đã làm gương Lời cầu nguyện riêng, Mác 1:35; Lu-ca 3:21; 6:12; 9:29; 22:29-46 Dẹp sạch đền thờ, Ma-thi-ơ 21:13; Mác 11:17; Lu-ca 19:46 Lời cầu nguyện mẫu, Ma-thi-ơ 6:5-13; Lu-ca 11:2-4B. Cầu nguyện là thực hiện hành động thấy được về […]

Bài #12 Đấng Công Chính (Đức Giê-hô-va vạn quân)

by admin
BAI 12

Giê-rê-mi 50 (BDM) Giê-rê-mi 50. Bạn sẽ tóm tắt chương này như thế nào? Bạn thấy cảm xúc gì trong chương này? Chúng ta học được gì về Đức Chúa Trời từ chương này? Chúng ta học gì về Ba-by-lôn? Điều gì đã từng xảy ra với Ba-by-lôn? Có phải Babylon đã biến mất mãi […]

Bài #11 Đấng Tin Cậy

by admin
BAI 11

Giê-rê-mi 42 (BDM) Giê-rê-mi 42:6. Hãy tập trung vào một câu trong tuần này. Chúng ta học được gì về việc theo Chúa từ câu này? Hãy tìm từ những bản Kinh Thánh khác nhau cụm từ “để được phúc lành”. Bạn tìm thấy gì? Đồng ý hay không đồng ý: chúng ta luôn có […]

Bài #10 CHÚA PHÁN [Giê-hô-gia- kim đốt cuộn sách của Giê-rê-mi]

by admin
bai 10

  Giê-rê-mi 36 Jeremiah 36. Bạn đã đọc chương 36 này chưa? Xin tóm lược đoạn này? Bối cảnh. Đây là năm nào? Chúng ta đang ở đâu trong câu chuyện của Kinh Thánh? Điều gì đã xảy ra? Điều gì vẫn còn đến? Chúng ta học được gì về Đức Chúa Trời trong chương […]